کد ساعت فلش


جغرافیا - جغرافیای پزشکی

جغرافیای پزشکی
برای تبیین مفهوم جغرافیای پزشکی لازم است،ابتدا تعریفی کلی از دو علم پزشکی وجغرافیا ارائه گردد. مسلما با تلفیق دو علم جغرافیا وپزشکی می توان به مفهوم وماهیت جغرافیای پزشکی دست یافت. به عبارت دیگر با تحدید وتطبیق قلمرو دو علم پزشکی وجغرافیا ومشخص شدن وجوه ،محدوده وموضوعات مشترک آن دو ماهیت وقلمرو جغرافیای پزشکی حاصل خواهد شد. - مفهوم وماهیت علم پزشکی Medical: دریک تعریف کلی می توان علم پزشکی را عبارت از «مطالعه وبررسی : تشخیص Diagnosis – علت یابی Etiology ودرمان  Treatmentبیماری های انسان » معرفی کرد. - مفهوم وماهیت علم جغرافی Geography: در تعاریف مختلف ومتکثری که ازعلم جغرافیا به عمل آمده ، ماهیت وجوهره ی این علم «مطالعه ،شناخت وتفسیر روابط متقابل انسان ومحیط » دانسته شده است

اگردرمطالعه ی وجوه چهارگانه ی بیماری ها وامراض بشری شامل تشخیص ، علت یابی ، پراکنش ودرمان به دنبال زمینه های جغرافیایی باشیم ،باید گفت: * تشخیص: مرحله ی تشخیص بیماری ها را باید به مقدار زیادی غیر جغرافیایی قلمداد کرد. چرا که تشخیص امراض با بهره گیری از شیوه ها، آزمایش ها ،ابزار و....آزمایشگاهی ومعاینات بالینی صورت می گیرد. راه های تشخیصی ذکر شده عمدتا زمینه ی غیرجغرافیایی وغیرمحیطی دارد. مسلما توفیق در تشخیص بیماری ها به درجه ی حاذق بودن کادر تشخیصی وطبیب از یک سو وبه روز بودن امکانات وملزومات آزمایشگاهی از دیگر سو بستگی دارد نه شرایط جغرافیایی ومحیطی. *علت یابی: بیماری ها به عنوان موضوع علم پزشکی در بروز وظهور خود می توانند، دلایل عدیده ای مثل وراثت ،شرایط اجتمایی – اقتصادی  و شرایط محیطی (جاندار وبیجان) داشته باشند. عامل اخیر(شرایط محیطی) موضوعی است ،کاملا جغرافیایی. *پراکنش:پراکندگی بیماری ها به دو دلیل اصلی ماهیت جغرافیایی می یابد. اول ،قابلیت نمایش پراکنش بیماری ها برروی نقشه(هر پدیده ی قابل نمایش بر روی نقشه ماهیت جغرافیایی دارد).ودوم، عامل وچگونگی انتشار وگسترش بسیاری از امراض بخصوص بیماری های اپیدمیولوژیک متاثراز شرایط وعوامل محیطی وجغرافیایی است. *درمان:وجه چهارم علم پزشکی نیزدرپاره ای از موارد به عوامل محیطی وابسته است. به عنوان مثال می توان به هیدروتراپی دردهای مفصلی با آبهای گرم ومعدنی،درمان بیماری های روان تنی در محیط های اکوتوریستی،تعیین دز برخی از دارو های بیهوشی باپیروی از ارتفاع ومیزان فشار(شرایط محیطی)مکان مورد نظراشاره کرد. با این حال دخالت وتوانایی اثرگذاری عوامل وشرایط جغرافیایی در درمان بیماری ها در تحقیقات جغرافیای پزشکی به میزان زیادی مغفول مانده است. مسلما توجه به ارتباط بین شرایط محیطی ودرمان بیماری ها می تواند افق جدید وجذابی برای تحقیقات جغرافیای پزشکی محسوب گردد. تاثیرپذیری بیماری ها در پیدایش،ظهور،گسترش وحتی درمان از شرایط محیطی ،حلقه ی ارتباط دو علم پزشکی وجغرافیا ،ونقطه ی آغازین علم جغرافیای پزشکی است.بنابراین شناخت علل وچگونگی درمان برخی از بیماری ها ماهیت جغرافیایی به خود گرفته وموضوع سلامت وامراض انسان تا جایی که به عوامل محیطی وابسته باشد رنگ جغرافیایی خواهد داشت. با جمع بندی مطالب گفته شده ،در تبیین مفهوم ،ماهیت وقلمرو جغرافیای پزشکی می توان گفت: ماهیت جغرافیای پزشکیMedical Geography  : حیات وزندگی انسان وجوامع انسانی از وجوه مختلف وعدیده ی اجتماعی ، اقتصادی ،فیزیولوژیکی و.... برخورداراست. در این میان علل بیماری ها، پراکنش ودرمان آنها با زمینه وعلل جغرافیایی مد نظر این مقوله است. که با اندکی اغماض می توان آن را وجه اکولوژیکی زندگی انسان قلمداد نمود *ماهیت پزشکی جغرافیای پزشکی آن قسمت ازعلم پزشکی است که درعلت یابی،پراکنش ودرمان بیماری ها به شرایط محیطی توجه می نماید. *ماهیت جغرافیایی جغرافیای پزشکی آن بخش از علم جغرافیا است که در مطالعه ی اکولوژیکی انسان به بستر محیطی وجغرافیایی بروز،گسترش ودرمان بیماری ها توجه دارد. *جغرافیای پزشکی تلفیقی است از وجوه مشترک ،بین موضوع علم پزشکی بیماری ها در سه مرحله ی علت یابی ،پراکنش ودرمان از یک سو.وعوامل محیطی در قالب لیتوسفر ،هیدروسفر،اتمسفروبیوسفربه عنوان بستر جغرافیایی از دیگر سو. بنابراین می توان وظیفه ی جغرافیای پزشکی راعبارت دانست از: «کشف کانون بیماری،تعیین پراکندگی جغرافیایی بیماری،تعیین علل وعوامل جغرافیایی که موجب بروز وانتشار آن می گردد» با توجه به وظایف تعریف شده ی جغرافیای پزشکی می توان این شاخه از جغرافیا را یک علم کاربردی قلمداد نمود. چرا که جغرافیای پزشکی در سه محور اساسی علم پزشکی یعنی علت یابی بیماری ها ،مکانیسم انتشار یا پراکندگی بیماری ها وچگونگی درمان امراض (در مواردی) نقش غیر قابل انکار دارد. «در حال حاضر رابطه ی بین پاره ای از بیماری ها وعوامل جغرافیایی شناخت وثابت شده ویا جزء فرضیات پزشکی اند.ازآن جمله رابطه ی بین اقلیم وبیماری های آرتریت ودردهای مفصلی،سینوزیت،برونشیت،پنومونی(نومونیا)،آسم،آنفولوآنزا،گرمازدگی ویا رابطه ی بین مواد وعناصر مختلف موجود در آب وخاک وپاره ای از بیماری ها مثل گواتر،سرطان مری ومعده»

[ جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ ] [ 20:4 ] [ میلاد صادقیلر ] [ ]

کد تغییر شکل موس


مترجم سایت

مترجم سایت

كد تقويم

قالب وبلاگ